Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HKA FINANCE TE UDEN

ALGEMEEN

Artikel 1.

Definities:

 1. Opdrachtnemer: HKA Finance
 2. Opdrachtgever: Natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
 3. Werkzaamheden:  Alle werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.
 4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht,  door de opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken en gegevensdragers.
 5. Algemene voorwaarden:Voorwaarden, hierna AV genoemd, w.o. werkzaamheden worden verricht.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2.

 1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze AV van toepassing heeft verklaard.
 2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventueel later aangegane overeenkomsten.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarin derden dienen te worden betrokken.
 6. De gedrag- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
 7. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen vast te stellen ter vervanging van de nietige; c.q., vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Artikel 3.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding op prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4.

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door de opdrachtgever ondertekende offerte en/of overeenkomst van opdracht, die is gebaseerd op de door opdrachtnemer verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever reeds met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtnemer ondertekende offerte en/of overeenkomst van opdracht is retour ontvangen.
 2. De door opdrachtgever ondertekende offerte en/of overeenkomst van opdracht wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5.

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hiervan bereikte schriftelijke overeenstemming.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 6.

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van zijn opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
 2. Indien opdrachtgever voornoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Indien opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.
 5. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

Artikel 7.

Opdrachtgever dient opdrachtnemer onmiddellijk te informeren als opdrachtgever:

 1. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen.
 2. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.
 3. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.
 4. bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd.
 5. In staat van faillissement is verklaard.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Artikel 8.

 1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 4. Opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, mits hierover eerst overleg heeft plaats gevonden en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

GEHEIMHOUDING

Artikel 9.

Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Dit betreft alle aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, alsmede alle uit zijn werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.

Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

OPSCHORTING / ONTBINDING

Artikel 10.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, indien

 1. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen jegens opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door de opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
 3. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
 4. Het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
 5. Indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.

Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en in z’n geheel opeisbaar zijn. 

BETALING

Artikel 11.

 1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.
 2. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, onmiddellijk opeisbaar.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langste open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
 5. In geval van een gezamenlijke opdracht is de opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

RECLAMES

Artikel 12.

 1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken, of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, te worden ingediend.
 2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

LEVERINGSTERMIJN

Artikel 13.

 1. Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materiaal ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, c.q. de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
 4. Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 14.

 1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de werkzaamheden zijn verricht, werkzaamheden verband houdend en in rekening gebracht of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag de verrichte werkzaamheden, waardoor de schade werd veroorzaakt, verband houdende en in rekening gebracht of het in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt zijn verricht.
 3. Voor alle indirecte schade, w.o. mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting als bedoeld in artikel 9 of 12 lid 1. Voorts is artikel 14 in een dergelijk geval van toepassing.
 5. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of ter niet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koerierdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

VRIJWARING

Artikel 15.

Voor zover in deze AV niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd dan wel redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 16.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.